EXPRESVERZENDING!
GELD TERUG GARANTIE
TOEGEWIJDE KLANTENONDERSTEUNING

Voorwaarden en Condities

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de aankoop en verzending van Producten in Europa via onze Bikelec-website. Lees de Algemene Verkoopvoorwaarden voordat u uw aankoop doet. Door een bestelling via deze site te bevestigen, wordt verondersteld dat u kennis hebt genomen van de algemene verkoopvoorwaarden die in dit document zijn opgenomen en dat u bevestigt dat u ze volledig aanvaardt.

De bezoeker stemt ermee in deze website en de aangeboden diensten te gebruiken in overeenstemming met de wet, deze algemene voorwaarden, alsook met de algemeen aanvaarde goede zeden en openbare orde.

 

Informatie met betrekking tot de producten

De foto's, prijzen of beschrijvingen, gehost op de Bikelec website, van de gepresenteerde Producten zijn niet contractueel, ze kunnen fouten of kleine vergissingen bevatten. Wij stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de informatie met betrekking tot de gepresenteerde producten zo nauwkeurig mogelijk is en te allen tijde up-to-date is. Wij kunnen echter niet garanderen dat er geen onopzettelijke of onbedoelde fouten voorkomen in de beschrijving en/of de prijs en/of de foto's van de Producten, noch kunnen wij garanderen dat de Producten nog steeds beschikbaar zijn wanneer u een bestelling wilt plaatsen om ze te kopen.

De materialen in de Producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden veranderd.

De materialen op onze website mogen niet worden beschouwd als een definitieve verklaring of vertegenwoordiging met over de Producten. Alle afbeeldingen, illustraties en beschrijvingen van de Producten worden uitsluitend ter informatie gepubliceerd. U dient contact met ons op te nemen indien u aanvullende informatie wenst met betrekking tot de artikelen/producten.

Rodars Bikelec SL behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving de informatie van elk op onze Bikelec-website gepresenteerd Product te wijzigen, inclusief informatie over prijzen, beschrijvingen, foto's en beschikbaarheid van de Producten.

Eventueel kan Bikelec/Rodars Bikelec SL u een e-mail sturen met betrekking tot onze producten.

 

Product garanties 

In het geval van nieuwe producten zijn wij aansprakelijk jegens de consument volgens de wettelijke bepalingen. Dit betekent ook dat wij, in het geval dat een Klant een klacht indient met betrekking tot een defect, het recht hebben om het defect te laten beoordelen door een erkende BIKELEC dealer. Als zodanig kunnen wij weigeren een dienst te verlenen indien u ons niet toestaat een dergelijke beoordeling uit te voeren. In het kader van een latere prestatie behouden wij ons het recht voor om te beslissen om ofwel het defect te herstellen, ofwel een vervanging te leveren of, in voorkomend geval, te produceren.

Wij kunnen de dienstverlening weigeren indien u ons niet toestaat om een dergelijke beoordeling uit te voeren.

Alle verschillende types RODARS-modellen worden gemaakt met materialen van hoge kwaliteit en worden door vakmensen stuk voor stuk geassembleerd volgens de door elke klant gekozen configuratie. Alle RODARS frames worden zorgvuldig met de hand gemaakt en ondergaan een grondige kwaliteitscontrole tijdens de bouw en voor de levering.

Alle RODARS frames worden zorgvuldig met de hand vervaardigd en ondergaan een grondige kwaliteitscontrole tijdens de bouw en voor de levering.

Na aankoop verleent BIKELEC een vrijwillige fabrieksgarantie om materiaal- en fabricagefouten te verhelpen in overeenstemming met de volgende bepalingen.

De volgende bepalingen die van toepassing zijn op alle RODARS frames zijn van toepassing op alle RODARS frames.

De volgende bepalingen die de vereisten en de reikwijdte van onze garantie beschrijven, zijn niet van invloed op de garantieverplichtingen van de verkoper krachtens de Koopovereenkomst met de eindklant.

Deze garantie is geldig in de Europese Unie, de verdragsluitende staten van de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

De uitgever van de garantie is:

RODARS BIKELEC SL

Avd San Ignacio de Loyola 179, 24010

León - Spanje

 

VOLTIJDSE GARANTIE VAN DE FABRIKANT

VOOR ALLE FIETSMODELLEN VANAF HET FABRIEKSJAAR 2017, onze tiende verjaardag:

5 JAAR* - FRAMES (carbon en aluminium)

*Vanaf de datum van aankoop voor de eerste rechtmatige eigenaar.

 

DELEN EN COMPONENTEN

2 JAAR - Zowel mechanische als elektrische onderdelen.

 

DEZE GARANTIE IS NIET VAN TOEPASSING OP:

 • Verkeerd gebruik van het product
 • Onjuist gebruik van het product
 • Onbedoeld gebruik van het product, overslaan en andere vormen van buitensporig gebruik -het niet volgen van de gebruiksaanwijzing
 • Het niet volgen van de gebruiksaanwijzing
 • Het niet volgen van de door een gespecialiseerde handelaar voorgeschreven periodieke controles
 • Alle veranderingen aan de frames, vorken of onderdelen
 • Elke wijziging aan frames, vorken of onderdelen.

Deze voordelen komen bovenop de wettelijke garanties en de garanties die door elke fabrikant voor een bepaalde periode worden geboden.

Deze garantie is geldig vanaf de datum van aankoop, geldt uitsluitend voor de eerste rechtmatige eigenaar en is niet overdraagbaar. Deze garantie is alleen van toepassing op RODARS-fietsen die gekocht zijn bij een erkende dealer of distributeur.

Alle producten en productonderdelen die niet uitdrukkelijk worden genoemd, vallen niet onder deze garantie. Als algemene regel geldt echter dat op originele onderdelen en componenten de garantie van de fabrikant van het respectieve onderdeel of component van toepassing is en dat deze ook aan de respectieve fabrikant moeten worden gemeld.

 

Claims en garantieclaims

Vorderingen worden uitsluitend via een erkende dealer afgehandeld.

Om aanspraak te kunnen maken op garantie, moet de fiets naar een erkende RODARS dealer worden gebracht. Uw dealer is altijd uw aanspreekpunt voor garantie. De fiets moet volledig in elkaar gezet zijn. Het aankoopbewijs met de datum van aankoop en het identificatienummer van het frame moeten worden getoond.

Bij aanspraak op garantie worden defecte frames gerepareerd of vervangen door een overeenkomstig model. Vervangen onderdelen worden eigendom van BIKELEC. Bikelec garandeert niet dat alle geïnstalleerde onderdelen compatibel zijn met de vervangende frames.

Bikelec garandeert niet dat alle geïnstalleerde onderdelen compatibel zijn met de vervangende frames.

Garantieclaims leiden niet tot een verlenging van de garantieperiode of tot het in werking treden van een nieuwe garantieperiode. De garantieperiode voor geïnstalleerde vervangingsonderdelen eindigt aan het einde van de garantieperiode voor de gehele fiets.

Deze garantie dekt in geen geval de verplaatsings- of verzendingskosten om het RODARS product naar een erkende BIKELEC verdeler te brengen. Deze kosten komen ten laste van de houder van de garantie.

   

Uitsluiting van andere vorderingen 

Verdergaande aanspraken, in het bijzonder aanspraken op vervanging van andere dan op de fiets ontstane schade, zijn uitgesloten, voor zover er geen sprake is van dwingende wettelijke aansprakelijkheid. Garantieclaims die in een ander land dan het land van aankoop worden gemeld, kunnen aanleiding geven tot overeenkomstige kosten of andere beperkingen, die de garantieverstrekker naar eigen redelijk goeddunken kan vaststellen.

Slijtage veroorzaakt door normaal gebruik van onze goederen vormt geen gebrek en vormt derhalve geen grond voor een vordering door de klant (of de consument).

In geval van overmacht (bijv. oorlog, natuurrampen, epidemieën, stakingen of andere gebeurtenissen waarop wij geen invloed hebben) die van invloed is op onze prestatieverplichtingen, worden wij voor de duur van die gebeurtenissen ontheven van onze prestatieverplichting. Indien onze prestatieverplichtingen door overmacht meer dan drie maanden worden vertraagd, kunnen beide partijen het contract na deze termijn beëindigen.

 

Geautoriseerde RODARS Distributeurs.

Om het kwaliteitsniveau van de producten te handhaven en te voldoen aan de verwachtingen van de eindconsumenten, wat betreft het gebruik en de duurzaamheid van de producten, maakt RODARS BIKELEC SL gebruik van een selectief distributiesysteem om de RODARS producten uitsluitend te distribueren via bekwame gespecialiseerde dealers die gemachtigd zijn deze te verkopen.

Een erkende dealer voor de verkoop van RODARS modellen, is een winkel die gericht is op de sector, die aanverwante producten verkoopt en bekwaam en verantwoordelijk gespecialiseerd personeel in dienst heeft dat technisch en gekwalificeerd advies geeft.

Het volgende document is bedoeld om de regels vast te stellen die de samenwerking tussen de gespecialiseerde dealer en BIKELEC zullen regelen, met dit doel zullen objectieve criteria worden gedefinieerd met betrekking tot de kwaliteit van de verkoop en de dienst na verkoop, de klantenservice, de verkoopruimte en de presentatie van hetzelfde.

 

Bij aanvaarding van de factuur door de distributeur en/of ondertekening van het contract/de bestelbon, treedt de overeenkomst DISTRIBUTEUR-BIKELEC automatisch in werking.

 1. De goederen waarop deze overeenkomst betrekking heeft, zijn de producten die door BIKELEC worden gedistribueerd.
 2. Krachtens deze overeenkomst mogen RODARS-producten alleen worden verkocht in detailhandelszaken die bekend zijn en door BIKELEC daartoe zijn gemachtigd.
 3. De speciaalzaak bestelt via B2b de producten die hij moet verkopen. De fietsen worden geassembleerd volgens uw bestelling en configuratie, die ten minste 24 uur nodig heeft om elke bestelling goed voor te bereiden, meer tijd dan vermeld, als de hoeveelheid groter is dan 10 eenheden. De fietsen worden perfect verpakt en verzonden naar uw afleveradres. De gespecialiseerde handelaar monteert het wiel, het stuur of de benodigde onderdelen, naar gelang van het model, in zijn eigen werkplaats en brengt de fietsen in de verkoop/tentoonstelling.
 4. De vakhandelaar verbindt zich ertoe de contractgoederen uitsluitend aan eindverbruikers te verkopen. De dealer is niet gemachtigd de goederen te leveren aan commerciële derden die geen erkende BIKELEC dealers zijn, ongeacht de aard van de transactie.
 5. Op het ogenblik van de verkoop zal de distributeur aan elke klant het naar behoren afgestelde en functionele product leveren, waarbij hij de aanpassingen en revisies aanbrengt die nodig zijn om aan de kwaliteitsvereisten van de klant te voldoen. Vervolgens moet de distributeur het vereiste niveau van service na de verkoop bieden om aan de behoeften van elke klant te voldoen. Het beheer van eventuele problemen die voortvloeien uit de garantie van het verkochte product en het gebruik van de manuren die nodig zijn voor de vervanging of het onderhoud dat nodig is tijdens de gebruiksduur van de fiets, waarvoor het moet beschikken over een werkplaats of een klantenservice. BIKELEC zal te allen tijde de leverancier zijn van alle onderdelen, behoudens specifieke momenten van voorraadgebrek van een bepaald onderdeel.
 6. RODARS BIKELEC SL, behoudt zich het recht voor een verkooppunt te wijzigen indien het niet voldoet aan de vastgestelde criteria.

 

Technische dienst 

RODARS BIKELEC biedt garantie op haar producten onder de garantievoorwaarden zoals vermeld in de gebruikershandleiding. De vakhandelaar verbindt zich ertoe de RODARS-klanten bij te staan in geval van montage- of verkoopfouten. Dit geldt ook voor gecontracteerde producten die bij een andere RODARS-verdeler zijn gekocht.

 

Trademarks en intellectueel eigendom

De erkende dealer erkent alle intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van alle handelsmerken, ontwerprechten, auteursrechten en octrooien met betrekking tot de contractgoederen als het exclusieve eigendom van RODARS BIKELEC SL en verbindt zich ertoe deze rechten niet te schenden, aan te vechten of te betwisten.

De erkende dealer zal deze rechten niet schenden, aanvechten of betwisten.

De gespecialiseerde handelaar mag het merk RODARS of zijn producten alleen in zijn eigen reclamecampagnes gebruiken na overleg met en uitdrukkelijke toestemming van RODARS BIKELEC SL.

 

Commerciële praktijken

De handelspraktijken van de vakhandelaar worden gekenmerkt door eerlijkheid en hij onthoudt zich van elke activiteit die de reputatie van RODARS en/of de reputatie en de kwaliteit van de contractgoederen op enigerlei wijze kan schaden. De gespecialiseerde handelaar erkent met name dat een snelle, op de demografie van de klanten afgestemde klantenservice vereist is wegens de behoeften van deze hoogwaardige producten. Dit houdt in dat erkende RODARS-dealers elkaar zoveel mogelijk steunen met reserveonderdelen of producten en de klanten van andere RODARS-dealers met dezelfde aandacht behandelen als hun eigen klanten.

In geval van beëindiging van deze overeenkomst, ongeacht de reden, dient de erkende dealer onverwijld alle aanduidingen te verwijderen waaruit blijkt dat hij een erkende dealer van RODARS-producten is. De vakhandelaar mag ander specifiek RODARS-materiaal gebruiken totdat alle producten verkocht zijn, op voorwaarde dat het voldoet aan de essentiële eisen die in de overeenkomst zijn vermeld.

 

Eindbepalingen 

Beide partijen komen overeen gebonden te zijn door de bovenstaande voorwaarden en in alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst en zien uitdrukkelijk af van elke andere jurisdictie waarop zij aanspraak kunnen maken en onderwerpen zich aan de jurisdictie van de rechtbanken en tribunalen van de plaats waar de fabriek is gevestigd, namelijk de stad León.

Het Spaanse recht is van toepassing met uitsluiting van de bepalingen van het internationaal privaatrecht en het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

 

Voorwaarden b2b

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle zakelijke transacties met de klant, met inbegrip van toekomstige transacties.

Afwijkende, aanvullende of tegenstrijdige voorwaarden van de Koper maken slechts deel uit van het Contract indien wij deze uitdrukkelijk en schriftelijk erkennen. De volgende voorwaarden zijn ook van toepassing indien wij een bestelling zonder voorbehoud uitvoeren, zelfs indien wij op de hoogte zijn van de tegengestelde voorwaarden van de klant.

 

Voorstel en sluiting van het contract

Onze voorstellen zijn in alle gevallen onder voorbehoud van bevestiging. Een door de Klant geplaatste bestelling wordt beschouwd als een bindend aanbod tot het aangaan van een Overeenkomst. Wij verklaren ons akkoord binnen twee weken na ontvangst van het aanbod door toezending van een orderbevestiging of door verzending van de bestelde goederen.

Voor zover wij in de orderbevestiging wijzigingen in de order aanbrengen, zijn deze wijzigingen bindend indien wij deze wijzigingen kenbaar maken en de Afnemer daartegen niet binnen drie dagen bezwaar maakt of de wijzigingen in de handel gebruikelijk zijn of de wijzigingen niet wezenlijk zijn en derhalve geen afbreuk doen aan het voorwerp van de Overeenkomst.

Beschrijvingen van de producten, diensten, technische informatie, afbeeldingen of illustraties gelden slechts als kenmerkende eigenschap van de bestelde goederen indien dit uitdrukkelijk in onze orderbevestiging is vermeld.

Wijzigingen in de bestelling gelden slechts als kenmerkende eigenschap van de bestelde goederen indien dit uitdrukkelijk in onze orderbevestiging is vermeld.

De orderbevestiging wordt geacht een kenmerkende eigenschap van de bestelde goederen te zijn.

Wijzigingen in de bestelling als gevolg van wijzigingen in de wettelijke randvoorwaarden vallen buiten onze invloedssfeer en zijn te allen tijde toegestaan.

 

Leveringstermijnen / vertragingen / verjaring

Alle termijnen die wij aangeven zijn niet bindend, maar informatief, het fabricage- en assemblageproces kan op bepaalde tijdstippen extra tijd vragen zonder dat dit kan leiden tot schade voor RODARS BIKELEC SL als fabriek van elektrische fietsen.

 

Producten niet op voorraad 

Bij Bikelec stellen wij alles in het werk om ervoor te zorgen dat de informatie met betrekking tot de op onze website gepresenteerde producten altijd juist en actueel is. Het is echter mogelijk dat bepaalde producten of onderdelen die wij gebruiken om alle fietsen, driewielers of scooters te assembleren, niet op voorraad zijn wanneer u een bestelling plaatst.

In het onwaarschijnlijke geval dat wij niet in staat zijn het/de bestelde product(en) binnen 30 (dertig) kalenderdagen vanaf de datum dat u uw bestelling plaatst te verzenden, zullen wij de bestelling volledig annuleren en de volledige kosten van het/de product(en) terugbetalen. Niets in het voorgaande zal uw rechten beperken met betrekking tot defecte goederen.

Wij vergoeden de volledige kosten van het/de product(en).

 

Betaalmiddelen

U kunt uw betaling verrichten door overschrijving op een van onze bankrekeningen, naar de volgende entiteiten:

Banco Santander

La Caixa

Banco Sabadell Atlántico

Ibercaja

Door het Paypal betalingsnetwerk.

Debit of credit card.

Elke andere betaalmethode.

Een van de betaalmethoden die in uw land mogelijk zijn.

Elke betaalmethode die in uw land is toegestaan.

De munteenheid van de transactie is de euro.  

 

Hoe worden de producten geleverd en hoe kan ik een bestelling volgen?

De munteenheid van de transactie zal Euro zijn.

Producten die via de Bikelec-website worden besteld, worden per expreskoerier verzonden. Voor particulieren zijn de verzendkosten gratis voor elke bestelling van meer dan 1000 euro. De levering zal gebeuren door een koerierdienst tijdens de normale openingsuren.

Producten kunnen alleen naar de rest van de wereld worden verzonden met onze voorafgaande toestemming en met toepassing van een extra bedrag dat specifiek is voor elke situatie. Bezorgkosten kunnen van toepassing zijn op uw bestelling.

We doen ons best om te leveren in de rest van de wereld.

Wij zullen trachten ervoor te zorgen dat de levering van de Producten geschiedt binnen de termijnen die in onze Algemene Verkoopvoorwaarden worden vermeld. Echter, elke levertijd of datum door ons opgegeven is slechts een schatting en wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die u kan worden onderworpen aan in het geval van een onvermijdelijke vertraging in de levering om redenen die buiten onze redelijke controle.

In het geval dat niemand het Product in ontvangst kan nemen of reageert op de bezorger op het opgegeven afleveradres, zal de vervoerder een afleverbericht in uw brievenbus achterlaten.

U kunt de huidige status van uw bestelling controleren op de homepage van de vervoerder als deze u een volgservice ter beschikking stelt, door middel van het volledige volgnummer ("track") dat door het systeem wordt meegedeeld of per e-mail de dag nadat uw bestelling is verzonden.

De producten worden verzekerd verzonden om de perfecte staat van ontvangst ervan te garanderen of om de nodige acties te kunnen uitvoeren voor de vervanging van onderdelen indien het product tijdens het transport beschadigd wordt.

De Klant of distributeur is verantwoordelijk voor elke schade aan het product tijdens het transport.

De Klant of erkende distributeur verbindt zich ertoe de goederen onmiddellijk na levering te inspecteren om na te gaan of zij volledig en vrij van gebreken zijn. Dit geldt ook voor deelleveringen. Indien de Klant nalaat deze inspectie uit te voeren, wordt de levering geacht in overeenstemming te zijn met de vereisten van het Contract indien de niet-levering of het gebrek bij deze inspectie had kunnen worden vastgesteld.

De Klant of de erkende distributeur wordt geacht in overeenstemming te zijn met de vereisten van het Contract indien de niet-levering of het gebrek bij deze inspectie had kunnen worden vastgesteld.

In geval van een defect kunnen wij over een redelijke termijn beschikken om te beslissen of wij het defect verhelpen (reparatie) of voor een vervanging zorgen (nalevering). Wij nemen de noodzakelijke kosten van de onderdelen om de situatie te verhelpen en het arbeidsloon voor onze rekening in het geval van de particuliere klant, in het geval van een erkende dealer die over een gespecialiseerde werkplaats moet beschikken, zal de dealer zelf de vervangings- of herstellingswerkzaamheden uitvoeren. De kosten die voortvloeien uit het feit dat de goederen zich op een andere plaats dan de plaats van uitvoering bevinden, worden niet als noodzakelijke kosten beschouwd.

 

Levertijden

Alle producten worden verzonden vanuit ons magazijn in León, Spanje.

Alle modellen worden per stuk geassembleerd volgens de configuratie van elke klant, de gemiddelde voorbereidingstijd is 24 uur, vanaf de dag van ontvangst van betaling, als er geen wachtrij is in de fabriek voor assemblage, met uitzondering van weekenden en feestdagen.

In geval van een bestelling van meerdere eenheden zal de geschatte tijd afhangen van de beschikbaarheid van de gekozen onderdelen, d.w.z. 7 werkdagen voor de minimale beschikbaarheidstijd en 15 dagen voor de maximale beschikbaarheidstijd. Om de klantentevredenheid te verbeteren en de kwaliteit van de batterij te garanderen, en vooral in het geval van batterijen met een grote capaciteit die niet altijd in voorraad zijn, worden deze na bestelling binnen 15 dagen geassembleerd voor de levering van specifieke cellen, de assemblage en het uitbalanceren ervan.

Als het product eenmaal in elkaar is gezet, wordt het per expreskoeriersdienst verzonden. Afhankelijk van de bestemming duurt het tussen de 3 en 5 werkdagen om het product in Europa te leveren. Deze leveringstermijn is niet bindend voor BIKELEC, aangezien de leveringen in handen zijn van de gespecialiseerde transportagentschappen en BIKELEC geen mogelijkheid heeft om deze leveringstermijnen en -methoden te beheren of te beïnvloeden.

Voor andere bestemmingen, gelieve ons te contacteren.

 

Retourneer-, herroepings- en annuleringsvoorwaarden

De modellen van het merk RODARS, worden voor elke bestelling op maat geassembleerd, volgens de configuratie van elke klant, ook al zijn het aangepaste bestellingen, Bikelec biedt u de mogelijkheid uw product te ruilen of terug te sturen: indien u het gekochte product beschadigd of onvolledig heeft ontvangen, of indien u van de aankoop wenst af te zien, kunt u het ruilen of terugsturen binnen 14 dagen vanaf de datum van ontvangst door ons rechtstreeks te contacteren via telefoon of e-mail, de staat van het terug te sturen product moet dezelfde zijn als op het ogenblik van de levering. Het vervoer is voor rekening van de klant en moet verzekerd zijn voor de waarde van de inhoud.

 

Recht van herroeping

Als consument heeft u het volgende herroepingsrecht:

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van reden te ontbinden door het product nieuw en ongebruikt aan te bieden. De herroepingstermijn duurt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de definitieve goederen in uw bezit heeft gekregen.

U heeft het recht dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen te annuleren door de goederen in nieuwe en ongebruikte staat aan te bieden.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u RODARS BIKELEC SL Avd San Ignacio de Loyola nº 179, 24010, León, Spanje telefonisch of per e-mail op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract op te zeggen door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld een brief die per post of e-mail wordt verstuurd). 

U kunt hiervoor het bijgevoegde sjabloon voor het herroepingsformulier gebruiken, hoewel dit geen vereiste is. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, moet u de kennisgeving van uw wens om uw herroepingsrecht uit te oefenen verzenden voordat de herroepingstermijn verstrijkt.

 

Gevolgen van herroeping

terugbetaling van de aankoopprijs

Als u deze overeenkomst annuleert, zullen wij alle betalingen terugbetalen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de kosten van levering aan uw huisadres, als uw product op het moment van aankoop niet in aanmerking kwam voor gratis verzending.

Onverwijld en binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving ontvangen van uw wens om dit Contract te annuleren. Voor de terugbetaling van alle betalingen gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk een ander betaalmiddel met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling extra kosten in rekening gebracht.

De volledige terugbetaling zal worden ingehouden totdat wij de goederen terug hebben ontvangen en de staat van de goederen is gecontroleerd, die dezelfde moet zijn als op het moment van levering, zonder persoonlijk gebruik te hebben kunnen maken van het voertuig.

Het artikel moet worden omgeruild voor een nieuw exemplaar.

Het artikel moet ongebruikt worden geruild of geretourneerd, in de originele verpakking en in perfecte staat, met de accessoires en promotiegeschenken die bij de verkoop horen.

De factuur, verzendopdracht of omruilticket moet worden overlegd.

Het artikel moet ongebruikt, in de originele verpakking en in perfecte staat worden geretourneerd, met de bijbehorende accessoires en relatiegeschenken.

Bij ontvangst van het Product kunnen onze erkende technici nagaan of er geen gebreken of schade zijn die aan de consument kan worden toegeschreven. Bikelec zal de mogelijkheid hebben om een inspecteur naar het huis van de klant te sturen alvorens over te gaan tot de omruiling.

Indien de klant hulp nodig heeft bij de demontage van het product of voor de eventuele installatie ervan en een beroep doet op een winkel of werkplaats, kan Bikelec in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade of beschadiging die hieruit zou kunnen voortvloeien.

 

Retourneren van goederen

Indien de goederen waarop de herroeping betrekking heeft aan u zijn verzonden, zult u de goederen onverwijld, en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de herroeping in kennis heeft gesteld, aan ons verzenden of afleveren.

U zult de goederen aan ons verzenden of afleveren. U draagt de onmiddellijke kosten voor het terugzenden van de goederen naar ons. De kosten worden geraamd op maximaal ongeveer €60,00 per stuk, afhankelijk van waar u zich in Europa bevindt.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een behandeling die verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de functie van de goederen vast te stellen.

 

Prijzen

Als fabrikant zijn al onze prijzen netto, exclusief belasting op de toegevoegde waarde. Onze prijzen gelden voor levering vanaf het verzendingsmagazijn of de plaats van levering, tenzij anders overeengekomen.

De prijzen zijn onderhevig aan plotse schommelingen naarmate de markt voor fietsonderdelen evolueert of indien in een bepaalde periode sommige van de voor assemblage gebruikte onderdelen moeten worden vervangen door andere van mindere, gelijke of hogere kwaliteit, waardoor de prijs dienovereenkomstig wordt aangepast.

RODARS BIKELEC SL behoudt zich het recht voor elk onderdeel te wijzigen en te vervangen zonder voorafgaande kennisgeving, zelfs in geval van wijziging van de definitieve verkoopprijs, voor zover dit te wijten is aan overmacht.

De facturen zijn betaalbaar aan de klant.

De facturen moeten betaald worden vóór de montage, RODARS BIKELEC SL zal nooit een montageopdracht doorgeven aan de fabriek voor een onbetaald product, aangezien alle modellen op maat geassembleerd worden volgens de eisen van elke klant of distributeur.

Indien de periode tussen de datum waarop de bestelling is geplaatst en de in de orderbevestiging vermelde leveringsdatum meer dan 4 maanden bedraagt, behouden wij ons het recht voor de prijzen of voorwaarden te wijzigen.

Wij behouden ons het recht voor om prijzen of voorwaarden te wijzigen.

Elke gebruiker van deze website kan een kopie van deze Algemene Verkoopvoorwaarden elektronisch opslaan of afdrukken.

Wij behouden ons het recht voor om prijzen of voorwaarden op elk moment te wijzigen.

Rodars Bikelec SL behoudt zich het recht voor om de wettelijke voorwaarden in dit document zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.